صنایع سد سازی

تبدیل مسیر انحرافی سد

سه راهی مسیر انحرافی سد

  • تبدیل مسیر انحرافی سد از دایره به مستطیل با ورق 30 میلی متر به قطر 3/5 متر
  •  سه راهی مسیر انحرافی سد